Εταιρική Πολιτική για Βία και Παρενόχληση

Εταιρική Πολιτική SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε  κατά της βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

 

 Η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε είναι μία εταιρεία που τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 και δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία και μηδενική ανοχή στην αντιμετώπιση και εξάλειψη φαινομένων βίας, διακρίσεων, εκφοβισμών και παρενοχλήσεων οιασδήποτε φύσης και μορφής που δύνανται να κάνουν την εμφάνιση του στον εργασιακό της χώρο. Με την παρούσα πολιτική η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δεσμεύεται έναντι των υπαλλήλων της και παρέχει σε αυτούς ενημέρωση και πληροφορίες για ενδεχόμενους κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, καθώς και τα σχετιζόμενα μέτρα πρόληψης αυτών, τις υφιστάμενες διαδικασίες και τις δυνατότητες που παρέχονται από το νόμο σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Ως εργασιακός χώρος ορίζεται κάθε τόπος όπου ο εργαζόμενος παρέχει εργασία, λαμβάνει αμοιβή, κάνει διάλειμμα, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, στις μετακινήσεις από και προς την εργασία του, ταξίδια, εκπαίδευση, εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Με την παρούσα Πολιτική περιγράφονται οι διαδικασίες και κανόνες που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της εταιρείας, ώστε να αποφεύγονται περιστατικά σεξουαλικών και άλλων παρενοχλητικών συμπεριφορών.

Πεδίο εφαρμογής Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους υπαλλήλους της SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, ανεξαρτήτως του τόπου εργασίας αυτών στην κεντρική έδρα της εταιρεία ή σε οιοδήποτε υποκατάστημα αυτής στην ελληνική επικράτεια, όπως καθορίζεται από το αρμόδιο προσωπικό του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και του Νομικού τμήματος της SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε

 

Βασικoί ισχύοντες κανόνες.

1. Πολιτική κατά των παρενοχλήσεων.

1.1. Η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε φροντίζει για την διασφάλιση σε όλους τους εργαζομένους σε αυτήν ενός εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς βία, διακρίσεις, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις παντός είδους που έρχονται σε αντίθεση με την ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία. Ως γενικός ισχύον κανόνας είναι ότι απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε μορφής βίας, εκφοβισμού και παρενόχλησης, που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας είτε συνδέεται με αυτήν είτε προκύπτει από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη.

Ως «παρενόχληση» στον χώρο εργασίας νοείται κάθε μορφή συμπεριφοράς, που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του εργαζομένου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν η συμπεριφορά αυτά συνιστά μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνει και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης.

Ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος στο χώρο εργασίας. Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση, καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

1.2. Ειδικότερα απαγορεύεται αυστηρά η παρενόχληση οιουδήποτε προσώπου που εργάζεται ή επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AE. λόγω του φύλου, της φυλής, εθνότητας, εθνικής καταγωγής, ηλικίας, αναπηρίας, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή έκφρασης φύλου.

 

 2. Ενδεικτικά αναφερόμενα περιστατικά παρενόχλησης.

 

 2.1. Ως παρενόχληση λογίζεται οιαδήποτε συμπεριφορά απ’ αυτές που περιγράφονται ανωτέρω υπό 1.1.

2.2 Σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα είδος παρενόχλησης που έχει ως σκοπό την επίτευξη ανεπιθύμητης σεξουαλικής επαφής δια της υποβολής ανήθικων προτάσεων, ανεπιθύμητη προφορική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, σεξουαλικές φιλοφρονήσεις ή ανεπιθύμητες προσκλήσεις ή και οιαδήποτε άλλη ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή/και συμπεριφορά που απευθύνεται σε κάποιον/α λόγω του φύλου του/της.

2.3. Απαγορεύονται ρητά στον χώρο εργασίας της SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε ή σε οιοδήποτε μέρος ευρίσκονται για επαγγελματικούς σκοπούς στελέχη και εργαζόμενοι στην εταιρεία, κάθε είδους σεξουαλικού τύπου πρόταση, ρητή ή υποβαλλόμενη δια υπονοουμένων, σεξουαλικά υπονοούμενα, «πειράγματα» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου, σχόλια, επιθετικοί προσδιορισμοί ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς, άσεμνες χειρονομίες και άσεμνες εκφράσεις, η προβολή ή διανομή και θέση σε κυκλοφορία βίντεο ή εικόνων με σεξουαλικό ή υπαινικτικά σεξουαλικό περιεχόμενο ή  σωματική επαφή κάθε τύπου.

2.4 Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά οιουδήποτε τύπου παρενόχληση που οδηγεί σε ανοχή σε οιαδήποτε παρενοχλητική συμπεριφορά υπό την απειλή υποβάθμισης στον εργασιακό χώρο οιασδήποτε μορφής ή απόλυσης του εργαζομένου.

2.5 Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά οιουδήποτε συμπεριφορά έχει ως σκοπό την επίδραση στην εργασιακή απόδοση ενός εργαζομένου και δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον δια της υποβολής εξυβριστικών, μειωτικών, άσεμνων σχολίων σε σχέση με τις περιγραφόμενες υπό 1.1 συμπεριφορές. 

2.6 Απαγορεύεται ρητά και αυστηρά κάθε σχόλιο και μειωτική συμπεριφορά που περιλαμβάνει ρατσιστικό, εθνοτικό, θρησκευτικό, σεξιστικό περιεχόμενο.

 

 

3. Υπεύθυνοι τήρησης των ανωτέρω κανόνων στο εργασιακό περιβάλλον.

 

3.1. Τα μέλη της Διοίκησης, οι προϊστάμενοι κάθε τμήματος στο οργανόγραμμα της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής. Η ευθύνη για το γενικό συντονισμό, την ενημέρωση των εργαζομένων και την εφαρμογή της Πολιτικής για κάθε τμήμα ανατίθεται στον Διευθυντή Λειτουργίας της εταιρείας.

3.2.  Κάθε υπάλληλος ή εργαζόμενος στην SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε οφείλει να τηρεί και συμμορφώνεται απόλυτα με την παρούσα Πολιτική.

3.3. Οιοσδήποτε υπάλληλος ή εργαζόμενος στην SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε αισθάνεται ότι αποτελεί εν δυνάμει ή γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης ανεπιθύμητης παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ή αντιλαμβάνεται ότι έτερος συνάδελφος του υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές, οφείλει να ζητήσει από το πρόσωπο που παραβαίνει την παρούσα πολιτική την άμεση παύση, άρση της προσβολής και παράλειψη της για το μέλλον και να απευθυνθεί αρμοδίως στον άμεσο Προϊστάμενο του ή στον Διευθυντή Λειτουργίας της εταιρείας.

 

4. Τρόπος υποβολής παραπόνων και καταγγελιών.

 

4.1. Οιοσδήποτε υπάλληλος ή εργαζόμενος στην SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε αισθάνεται ότι αποτελεί εν δυνάμει ή γίνεται θύμα σεξουαλικής ή άλλης ανεπιθύμητης παρενόχλησης στον χώρο εργασίας ή αντιλαμβάνεται ότι έτερος συνάδελφος του υφίσταται τέτοιες συμπεριφορές οφείλει να καταγγείλει αρμοδίως τη συμπεριφορά αυτή εγγράφως ή προφορικώς στον άμεσα Προϊστάμενο του ή στον Διευθυντή Λειτουργίας της εταιρείας. Αν και συνιστάται στους υπαλλήλους να ζητήσουν πρώτα βοήθεια από τον άμεσο προϊστάμενό τους, σε κάθε περίπτωση και σε οποιαδήποτε στιγμή θα μπορούν να αναφερθούν και σε οιοδήποτε μέλος της Διοίκησης της εταιρείας. Πέρα από το ανωτέρω δικαίωμα καταγγελίας - προσφυγής εντός της SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική, οιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο έχει σωρευτικά και τα κάτωθι δικαιώματα που δύναται να ασκήσει παράλληλα με την προσφυγή – καταγγελία της παράνομης συμπεριφοράς εντός της επιχείρησης : α) δικαστικής προστασίας, β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της, γ) αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του. Ενδεικτικώς οιοδήποτε θιγόμενο πρόσωπο δύναται να απευθυνθεί και στην τηλεφωνική γραμμή καταγγελιών ΣΕΠΕ μέσω της γραμμής εξυπηρέτησης πολιτών 1555, καθώς επίσης και στην υπηρεσία άμεσης ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής των γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας στη Γραμμή SOS 15900.

4.2 Η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλώνει και εγγυάται ότι τα σχετικά παράπονα ή  καταγγελίες, ανεξαρτήτως εάν υποβάλλονται επωνύμως ή ανωνύμως θα διερευνώνται σοβαρά και αμερόληπτα, με σκοπό την πλήρη διαλεύκανση της αλήθειας και την απόδοση των σχετικών ευθυνών σε κάθε παραβάτη των κανόνων της παρούσας πολιτικής. Τα στοιχεία των καταγγελλόντων υπαλλήλων θα παραμένουν εμπιστευτικά και οι καταγγέλλοντες υπάλληλοι θα προστατεύονται από κάθε ενέργεια αντεκδίκησης σε βάρος τους λόγω της αποκάλυψης παρενοχλητικής συμπεριφοράς σε βάρος τους ή σε βάρος τρίτων προσώπων.

 4.3. Οποιοσδήποτε προϊστάμενος ή διευθυντής διαπιστώσει ή ενημερωθεί για πιθανή σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τον Διευθυντή Λειτουργίας της Εταιρείας, ο οποίος και οφείλει να ενεργήσει αμελητί για την διαπίστωση και διαλεύκανση της αλήθειας.

 

5. Διερεύνηση περιστατικών.

5.1. Κάθε παράπονο και καταγγελία θα διερευνάται άμεσα και επισταμένως από τον Διευθυντή Λειτουργίας της εταιρείας, ο οποίος θα ενεργεί είτε μεμονωμένα είτε με τη συμβολή οιουδήποτε άλλου προσώπου του ανατεθούν σχετικές αρμοδιότητες από τη διοίκηση της εταιρείας.

5.2 Οιοδήποτε εμπλεκόμενο πρόσωπο σε καταγγελίας σε βάρος του περιστατικού παρενοχλητικής συμπεριφοράς θα καλείται εγγράφως από τον Διευθυντή Λειτουργίας της εταιρείας προ 48 ωρών στην υποβολή εγγράφων εξηγήσεων επί των σχετικών καταγγελιών.

5.2 Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλώνει και εγγυάται ότι θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο σε βάρος του καταγγελλόμενου για την άρση της παρενοχλητικής συμπεριφοράς, προκειμένου να εμποδιστεί και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό ή συμπεριφορά και θα ενημερώσει τον καταγγέλλοντα υπάλληλο για τα αποτελέσματα της έρευνας και οποιόδηποτε αναληφθέν μέτρο.

 

6. Απόδοση ευθυνών – Λήψη αποφάσεων.

 6.1. Μετά την διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών που θα προκύψουν από την έρευνα και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εξαχθεί βάσιμα και συγκεκριμένα συμπεράσματα, η εταιρεία θα αναλάβει κάθε απαιτούμενο μέτρο, θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια και θα ανακοινώσει την απόφασή της στον καταγγέλλοντα και τον φερόμενο ως παραβάτη όπως αρμόζει και με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα κάθε εμπλεκομένου μέρους.

6.2. Εάν από την έρευνα προκύψει ότι έλαβε χώρα ανάρμοστη παρενοχλητική συμπεριφορά, η εταιρεία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της για τη λήψη οιουδήποτε μέτρου σε βάρος του παραβάτη, όπως ενδεικτικά σύσταση συμμόρφωσης, αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας και καταγγελία της σχέσης απασχόλησης και την απομάκρυνση του από την εταιρεία, με την επιφύλαξη της απαγόρευσης της κατάχρησης δικαιώματος του άρθρου 281 ΑΚ

 

7. Συνεργασία με αρμόδιες αρχές.

Η SPORT VISION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε δηλώνει και εγγυάται ότι εφόσον της ζητηθεί θα συνεργαστεί άμεσα και θα παράσχει κάθε σχετική πληροφορία στις αρμόδιες αρχές στα πλαίσια διερεύνησης αντιστοίχων περιστατικών παρενοχλητικής συμπεριφοράς εντός των χώρων εργασίας της.

 

Ο υπεύθυνος για την τήρηση της παρούσας Πολιτικής Διευθυντής Λειτουργίας της εταιρείας εντέλλεται όπως ενημερώσει άμεσα εγγράφως για την ισχύ και άμεση εφαρμογή της παρούσας κάθε εργαζόμενο και μέλος της Διοίκηση της εταιρείας.

 

Η παρούσα πολιτική δύναται να αναθεωρείται – τροποποιείται ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τη σχετική νομοθεσία.